Historia szkoły PDF Print E-mail
Pierwsza siedziba szkoły.

Szkoła rozpoczęła działalność 01.09.1954 r. jako Państwowe Technikum Wodno-Melioracyjne z siedzibą w Damnicy Kaszubskiej. Ze względu na bardzo trudne warunki lokalowe w następnym roku tj. 1 września 1955 r siedzibę szkoły przeniesiono do Sławna, do budynków po zlikwidowanej Szkole Drzewnej przy ulicy I Pułku Ułanów 13 (patrz foto obok). W adaptowanych budynkach znalazło się miejsce na budynek szkolny, stołówkę ze świetlicą i internat.

W roku 1967 utworzono w naszej placówce Zasadniczą Szkołę Rolniczą. Ponieważ warunki lokalowe nadal były nie najlepsze i przybywało uczniów (w 1967 roku naukę rozpoczęło blisko 240 uczniów łącznie w PTWM oraz w Zasadniczej Szkole Rolniczej), 25 czerwca 1968 roku dokonano komisyjnego przekazania placu budowy pod nowy gmach szkolny i internat.

Gotowy nowy budynek szkolny.
Nowa szkoła w budowie.
Po 3 latach intensywnych prac budowlanych nowy rok szkolny 1971/72 rozpoczął się już w nowych pomieszczeniach szkolnych i przyległego internatu. Powiększenie bazy lokalowej umożliwiło dalszy rozwój szkoły. Powstały nowe kierunki kształcenia: łąkarstwo, hodowla i ochrona roślin na poziomie technikum oraz mechanik maszyn rolniczych, rolnik mechanizator i wiejskie gospodarstwo domowe na poziomie szkoły zasadniczej. Konsekwencją tego rozwoju było powołanie od roku szkolnego 1977/78 Zespołu Szkół Rolniczych.

Znakiem dokonującej się w naszym kraju transformacji była wizyta w naszej szkole J. E. ks. biskupa Czesława Domina w 1992 r. a także istotne zmiany w kierunkach kształcenia. W roku szkolnym 1991/92 rozpoczęło działalność Liceum Ekonomiczne, a dwa lata później Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji. Natomiast w 1996 r. Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, a w 1998 r zostało otworzone Liceum Agrobiznesu.

Od 01.09.1999 nasza szkoła przyjęła nazwę Zespołu Szkół Agrotechnicznych. W roku szkolnym 2000/2001 - 01.09.2000 r. uroczyście zainaugurował pierwszy rok akademicki Terenowy Punkt Dydaktyczny Akademii Rolniczej w Szczecinie.